Eneco Tour door gemeente Hulst

Op maandag 11 augustus 2014 rijden de renners van de Eneco Tour door de gemeente Hulst.

De Eneco Tour, een internationale wielwedstrijd met de beste profteams ter wereld, komt weer naar Hulst.
20130814_enecotour_FDF677D543176876C1257BC7005F64B2_1
Op maandag 11 augustus 2014 wordt de eerste etappe gereden van de Eneco Tour, editie 2014. De openingsrit is een rit van zo’n 180 km. Er wordt gestart in Terneuzen, waarna de tocht de renners in diverse lussen door de provincie Zeeland leidt. In de tweede helft van de middag rijden de renners door een groot deel van de gemeente Hulst. De finish vindt plaats aan het eind van de middag in Terneuzen.

Omstreeks half drie zullen de renners de gemeente Hulst inrijden via de Provinciale weg bij Stoppeldijkveer. De renners rijden vervolgens het volgende parcours af in onze gemeente:
Provincialeweg – Hulsterweg – Hof te Zandeplein – Eeckseweg – Parallelweg – President Rooseveltstraat – Lange Nieuwstraat – Duivenhoekseweg – Meloweg – Dorpsplein – Dorpsstraat – Zandbergsestraat – Zoutestraat – Koolstraat – Van der Maelstedeweg – Stationsplein – Absdaalseweg – Rijksweg 60 – De Verrekijker – Geslechtendijk – Hoofdstraat – Wilhelminastraat – Vylainlaan en Julianastraat.
De wielrenners zullen omstreeks half vier onze gemeente weer verlaten.

Een dergelijk evenement heeft uiteraard gevolgen voor het verkeer. Om alles in goede banen te leiden en om de veiligheid voor de renners, toeschouwers en inwoners te kunnen garanderen, worden er enkele verkeersmaatregelen genomen. Zo worden er onder andere op mogelijke knelpunten stopverboden ingesteld. Verkeer wordt ter plaatse op aanwijzing van verkeersregelaars omgeleid.

Infoavond bestemmingsplan Perkpolder

Op 5 juni 2014 is er een informatieavond over de herziening bestemmingsplan Perkpolder.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Perkpolder in 2008, zijn de verschillende partijen verder gegaan met de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling. Bij de verdere uitwerking van de plannen is gebleken dat het huidige bestemmingsplan Perkpolder niet alle gewenste ontwikkelingen toelaat. Het gaat onder meer om het uitbreiden van Camping Perkpolder, het mogelijk maken van het ontwerp voor de golfbaan inclusief de bijbehorende voorzieningen, flexibilisering van de bouwregels voor woningen in de westelijke Perkpolder en de mogelijkheid voor een horecagelegenheid ter vervanging van paviljoen De Perk. Daarnaast is het noodzakelijk om het bestemmingsplan Perkpolder op een onderdeel te repareren, vanwege een onthouding van goedkeuring door de Provincie Zeeland en afkeuring door de Raad van State.

Afbeelding

Op donderdag 5 juni 2014 vindt er een informatieavond plaats over de herziening van het bestemmingsplan Perkpolder. Tijdens deze avond kan men tussen 19.00 en 20.30 uur binnen lopen in het voormalig gemeentekantoor aan het Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande. Het plan kan er worden ingezien en er kunnen vragen worden gesteld. Ook is het deze avond mogelijk om mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan Perkpolder ligt daarnaast ook vanaf 29 mei tot en met 9 juli 2014 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Het plan is dan ook digitaal raadpleegbaar.

Gedurende de periode van 29 mei 2014 tot en met 9 juli 2014 kunnen omtrent het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen ook kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Men wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken op tel. 0114-389252.

Jaarrekening 2013 gemeente Hulst

Positieve afsluiting financieel jaar 2013

Wethouder Adri Totté (Financiën) maakt namens de gemeente Hulst bekend dat het jaar 2013 financieel is afgesloten met een overschot van bijna 296.000 euro. Eenmalige meevallers, zoals een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds, lagere salarislasten en kapitaallasten, hebben dit voordeel grotendeels gecreëerd. Er waren daarnaast ook tegenvallers zoals onder andere frictiekosten van de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen, de actualisatie van de grondexploitatieplannen en lagere inkomsten vanuit de bouwleges en parkeergelden.

AfbeeldingVan het overschot is zo’n 35.000 euro al door de gemeenteraad bestempeld voor Arbo verplichtingen, schuldhulpverlening en de Veiligheidsregio Zeeland. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de overige 261.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van de financiële positie.

De gemeente Hulst heeft voor de Jaarrekening 2013 van de accountant opnieuw een goedkeurende verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid gekregen.

Wat gebeurde er in 2013?

De totale uitgaven van de gemeente bedroegen in 2013, na toevoegingen of onttrekkingen aan het eigen vermogen, bijna 63 miljoen euro. Door de gemeente is het afgelopen jaar voor bijna 5 miljoen euro geïnvesteerd in diverse voorzieningen. Zo werd de nieuwe gemeentewerkplaats en brandweerkazerne gebouwd. Op de N290 werden twee rotondes aangelegd en op N258 werd een rotonde volledig aangepast. Daarnaast werd ook de renovatie van basisschool Sint Willibrordus te Hulst gestart (eerste fase). In Clinge (’s-Gravenstraat / Molenstraat) en Sint Jansteen (Hoofdstraat / Hemelstraat) werden riool- en herinrichtingswerken opgepakt. Ook werden diverse dorpscentra gerenoveerd.

Verder zijn er binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering bezuinigingen doorgevoerd middels de 60+ uitdiensttredingsregeling en deelname aan de Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland.

Vooruitblik

Bij de in juni 2014 te presenteren Voorjaarsnota 2014 wordt een vooruitblik gegeven op de komende jaren. Hieruit zal blijken of aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dit is vooral sterk afhankelijk van het rijksbeleid, de rijksuitkeringen en de voorgenomen decentralisaties binnen het sociaal domein op het terrein van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO/AWBZ) en de Participatiewet.

 

Verkeersmaatregelen ivm Vestrock

Eerste weekend van juni is Hulst in de ban van Vestrock.

Op vrijdag 6 juni 2014 vindt op de landtong tussen de Binnenvest en de Buitenvest te Hulst VestRock Junior plaats. De daarop volgende twee dagen – zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2014 – is het de beurt aan VestRock. In verband met deze beide evenementen zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen.

Vestrock_8505

Op de onderstaande tijdstippen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse:
- vrijdag 6 juni 2014 vanaf 13.00 tot 21.30 uur
- zaterdag 7 juni 2014 vanaf 11.00 tot 01.30 uur
- zondag 8 juni 2014 vanaf 11.00 tot 01.30 uur
Op de genoemde tijdstippen kan de binnenstad van Hulst enkel worden ingereden via deze weg. De binnenstad kan niet worden verlaten via deze kant. Omdat het verlaten van de stad dan enkel gaat via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort en daar deze beide poorten niet toegankelijk zijn voor vrachtverkeer, betekent dit dat vrachtverkeer op de genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uitrijden.

In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het fietspad dat door dit park leidt (tussen het Havenfort en de Hulster Nieuwlandweg) op zaterdag 7 juni, zondag 8 juni en maandag 9 juni 2014 afgesloten.

Reiniging en inspectie riolering

Vanaf 12 mei 2014 wordt er weer een deel van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.

Jaarlijks wordt een deel van de riolering in de gemeente Hulst gereinigd en geïnspecteerd. De riolering wordt gereinigd door onder hoge druk water in het riool te spuiten. Daarbij zuigt een vacuümwagen het water en los gespoten vuil op. Na de reiniging wordt de bestaande toestand van een deel van de riolering middels een mobile camera vastgelegd.

Afbeelding

 

Vanaf maandag 12 mei 2014 worden in de volgende straten reinigingen en inspecties uitgevoerd: Sportlaan en Moerschanswijk; Akkerwinde en gebied gelegen tussen Zoutestraat / Liniestraat en Poorterslaan te Hulst, Rembrandtstraat te Clinge en de kern Heikant. De werkzaamheden nemen tot en met vrijdag 20 juni 2014 in beslag.

Omdat tijdens de werkzaamheden grote drukverschillen in de riolering ontstaan, is het niet uitgesloten dat tijdelijk enige stankoverlast in de woningen ontstaat. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is dan ook verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toilet af te sluiten.

Bouwgrond te koop

Verschillende stukken bouwgrond te koop in de gemeente Hulst.

Altijd al willen wonen in een grensdorpje? Dan is Nieuw-Namen wellicht iets voor u. Hier zijn drie bouwkavels te koop aan de Tijbaertstraat en de Veerstraat. De kavels zijn 489 m2, 478 m2 en 429 m2 groot. De kavels bevinden zich op de plek van de vroegere souvenirklompenfabriek Junora. Een perceel kost 160 euro per m2 (excl. 21% BTW).

Of wilt u liever wonen in het noorden van onze gemeente? Wonen tussen uitgestrekte polders met lange boomdijken en kreken. Vlakbij de Westerschelde waar u zeeschepen ziet passeren. In Kloosterzande zijn in de nieuwe wijk Zoutedijk II ook nog bouwkavels beschikbaar. Deze kavels variëren van 597 tot 952 m2. De bouwgrond kost 130 euro per m2 (excl. 21% BTW).

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 0114-389263.

Deel gemeentelijke archieven tijdelijk niet beschikbaar

Archieven uit de jaren 1815-1970 tijdens bouwwerkzaamheden niet beschikbaar.

Bij het stadhuis te Hulst wordt momenteel extra archiefruimte gerealiseerd onder de parkeervakken aan Baudeloo naast het stadhuis. In verband met de bouw van deze nieuwe archiefbewaarplaats bij het stadhuis en de verbouwing van de bestaande archiefbewaarplaats, is een deel van de gemeentelijke archieven elders opgeslagen.
Afbeelding
Het gaat om de archieven over de jaren 1815-1970 van de voormalige gemeenten Clinge, Graauw, Hulst en Sint Jansteen. Deze archieven zijn voor de duur van de bouwwerkzaamheden niet voor het publiek toegankelijk. Een uitzondering hierop zijn de notulen (1815-1970) van vergaderingen van colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden zeven maanden in beslag en zijn vervolgens twee maanden nodig om de nieuwe archiefbewaarplaats gebruiksklaar te maken. Het duurt zeker tot
1 januari 2015 voordat bovengenoemde gemeentelijke archieven weer beschikbaar zijn voor het publiek.

De gemeentelijke archiefdienst blijft uiteraard al deze maanden geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur voor iedereen die onderzoek wil doen en/of de overige archieven en verzamelingen wil raadplegen.